• BIST 79.027
 • Altın 125,287
 • Dolar 3,0774
 • Euro 3,3519
 • Ankara 17 °C
 • İstanbul 19 °C
 • İzmir 21 °C

Hayatın Muhakemesi...

Ahmet Arif Günay

İn­san do­ğu­mun­dan iti­ba­ren bir var ol­ma mü­ca­de­le­si­nin için­de bu­lur ken­di­si­ni. Ba­zen ba­şa­rı­lar, ba­zen te­sa­düf­ler, ba­zen de ha­yal kı­rık­lık­la­rı ile be­ra­ber üzün­tü­ler­le kar­şı kar­şı­ya ka­la­bi­lir. Kı­sa­ca he­pi­mi­zin ya­şa­mı bir ki­tap ya da film ola­cak zen­gin­lik­te­dir. Her­ şe­ye rağ­men ha­yat, bü­tün hı­zı ile de­vam edi­yor. Acı­la­rı ve se­vinç­le­ri bu hız çem­be­ri için­de unu­tu­yo­ruz.

Ba­zen bu hız çem­beri­ni dur­du­ra­ma­sak bi­le ken­di­mi­zi bir ke­na­ra çe­kip dü­şün­me­li­yiz: “Ben ne­yim, ne ya­pı­yo­rum, ha­yatta bu­gü­ne ka­dar olan ya­şa­ma ve var ol­ma mü­ca­de­lem­de he­def­le­di­ğim yer­de­ mi­yim, ay­rı­ca bu he­defle­r bu ya­şa­ma mü­ca­de­le­me, uğ­raşla­rı­ma, ezi­yet­ler gör­me­me, üzülme­me ya da se­vinç­le­ri­me ve­ya ba­şa­rı­la­rı­ma de­ğer­ miy­di?” İn­san bu nok­ta­da ön­ce ken­di­ni sor­gu­lama­lı ve ken­di­si­nin top­lum için­ mi, yok­sa ken­di va­ro­luş ne­den­le­ri için mi mü­ca­de­le et­ti­ği­ni bil­me­li. Bence her iki­si­ de önem­li; çün­kü in­sanın top­lum­la bir ara­ya ge­le­rek bir ta­kım mü­ca­de­le­le­ri­ni sür­dür­me­si ge­re­kir. İn­san sa­de­ce ken­di va­roluş ne­den­le­ri­ni dü­şü­ne­rek ha­re­ket eder­se ve ken­di­si için top­lu­mu dış­la­ma­ya ça­lı­şır­sa top­lu­mun dı­şın­da ka­lır ve­ya top­lum dı­şı­na iti­lir. İn­san va­ro­luş ne­den­le­ri­ni sorgu­lar­ken ve ya­şam mü­ca­de­le­si­ni ya­par­ken bun­la­rı top­lum­sal ku­ralla­ra uy­dur­ma­lı ve her iki şek­li” Hayatın Muhakemesi”ne uy­gun ,doğ­ru bir ya­şam sür­dür­meli­dir.

Bu ko­nu­lar­da bir den­ge­siz­lik ol­du­ğun­da ya­şam­la il­gi­li bir­ta­kım sı­kın­tı­lar or­ta­ya çı­kar. Bu da in­sanda psi­ko­lo­jik den­ge­le­rin bo­zul­ması­na ne­den ola­bi­lir. İn­sa­nın doğ­ru ka­rar ver­me­si­ni en­gel­ler ya da ver­di­ği ka­rar­lar­dan ye­te­rin­ce tatmin ol­ma­dı­ğı­ so­nu­cu­nu or­ta­ya çı­ka­rır. Ha­ya­tın asıl ama­cı olan, onur­lu ya­şa­ma ve var ol­ma mü­cade­le­si­ni an­lam­sız kı­la­bi­lir. Me­se­le­yi özet­ler­sek; in­san, do­ğar, ya­şar ve ha­ya­tın bel­li bir ev­re­sin­de ya­şa­mı son bu­lur. İn­sanın bu çer­çe­ve için­de “Ben ne için var ol­dum, ne­ler yap­tım, ne­le­ri yap­ma­dım, doğ­ru­la­rım ve yan­lış­la­rım ne­ler­di, ha­yat çiz­gim­de­ki he­def­le­ri­me ne ka­dar ula­şa­bil­dim, bu ula­şa­bil­di­ğim he­def­ler için ya­şa­mak ve mü­ca­de­le et­me­ye de­ğer­ miy­di, bi­ze ve­ri­len bu ya­şam sü­re­si­ni hak­kıy­la her anı­nı kul­lana­bi­li­yor ­mu­yum?” di­ye dü­şü­nüp ken­di mu­ha­ke­me­si­ni yap­ma­sı ge­re­kir. Şu kı­sa öm­rü­müz­de her ­şe­yin en iyi­si­ni yap­amaz­sak bi­le eli­mizden ge­le­nin en iyi­si­ni yap­ma gayre­ti ile ken­di­mi­ze ve çev­re­miz­deki­le­re fay­da­lı bir in­san ol­ma­lı­yız.

Unu­tul­ma­ma­lı ki ;ÖMÜR, GE­ÇEN ZA­MAN­DA ERİ­YEN BİR BUZ Gİ­Bİ­DİR. Her şey­den ön­ce in­san ol­mak ve in­san­ca onur­lu bir şe­kil­de ya­şamak en gü­zel­idir.

Hoşça Kalın..

Bu yazı toplam 457 defa okunmuştur.
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim