• BIST 78.844
 • Altın 125,483
 • Dolar 3,0876
 • Euro 3,3575
 • Ankara 21 °C
 • İstanbul 19 °C
 • İzmir 25 °C

Karakterli İnsan..

Ahmet Arif Günay

İn­san ha­ya­tı­nın en ke­sin ve te­mel ger­çek­le­rin­den bi­ri de, davra­nış­la­rı­mı­za ba­zı sı­nır­la­rın çi­zilme­si ve bun­la­ra say­gı gös­te­ril­me­sidir. Bu sı­nır­lar, ya­sa­lar­da açık­ça be­lir­til­miş ola­bi­lir ya da be­lir­til­meye­bi­lir. Ku­ral­lar ve ka­nun­lar, bah­çe­miz­de ya­ban­cı ot­la­rın ye­tiş­me­sine na­sıl en­gel ola­bi­le­ce­ği­miz ko­nusun­da bir şey­ler söy­ler­ler.

Ki­şi; bu gö­rü­nen ve­ya gö­rün­me­yen, ya­zı­lı olan ve­ya ol­ma­yan sı­nır­la­ra uy­du­ğun­da ka­rak­ter­li in­san hâ­li­ne ge­lir. Ki­şi, sos­yal ha­ya­tı bir ara­da tu­tan bu ku­ral­la­ra uy­maz­sa kı­sa ve­ya uzun va­de­de ken­di­ni yok eder. İn­sa­nın hiç­bir so­rum­lu­luk al­ma­dan ve­ya çu­val­dı­zı ken­di­ne ba­tır­ma­dan, hep baş­ka­la­rı­nı suç­la­ma­sı ve ken­dine ait ku­sur­la­rı gö­re­me­me­si, iyi­leş­me­nin ve dü­zel­me­nin önün­de­ki en bü­yük en­gel­dir. İn­san­lar ken­di vicdan­la­rı­na kar­şı dü­rüst ol­ma­yı unutmuş­lar­sa, yap­tık­la­rı her ha­re­ke­te ma­kul bir ge­rek­çe uy­du­ra­bi­lirler. Ku­ral­la­rı çiğ­ne­yi­şi­mi­zin al­tında, fıt­ra­tı­mı­za ko­nu­lan is­tek­ler vardır. Ba­şa­rı­lı ol­mak, ka­zan­mak, ön plâ­na çık­mak, ter­fi et­mek, zir­ve­ye doğ­ru tır­man­mak, ün­lü ol­mak, gö­ze gir­mek, baş­ka­la­rı­na kar­şı avan­taj­lı du­ru­ma geç­mek gi­bi his ve is­tek­ler, bi­zi ba­zen ku­ral­la­rı çiğ­ne­me­ye sevk eder. Eğer, cid­dî dü­zey­de ah­lâk ve ka­rak­ter eği­ti­mi al­mış­sak, aşı­rı­lık­la­rı fren­le­ye­bi­lir ve is­tek­le­ri­mi­zi meş­ru da­ire­de ah­lâ­kî il­ke­le­re uy­gun ola­rak tat­min et­me­ye ça­lı­şı­rız. Ka­rak­ter­li olup ola­ma­ma ko­nusun­da in­sa­nın için­de ya­şa­dı­ğı ça­tış­ma, “ku­ral­la­ra ve de­ğer­le­re uy­ma­lı­ yım” is­te­ği ile, “bu şe­yi o ka­dar çok is­ti­yo­rum ki, ku­ral­la­rı çiğ­ne­me­liyim his­si” ara­sın­da ya­şa­nır. Ama şu unu­tul­ma­ma­lı­dır ki, hiç kim­se, yan­lış ol­du­ğu­nu bil­di­ği­miz ve yapmak is­te­me­di­ği­miz bir şe­yi, ira­demi­ze rağ­men bi­ze yap­tı­ra­maz. Eğer ya­pı­yor­sa­nız, ira­de ve ka­rak­ter za­fi­ye­ti ya­şı­yor­su­nuz de­mek­tir.

Ka­rak­ter­li in­san ol­ma­nın yo­lu sa­de­ce yan­lış ve kö­tü olan şey­le­rin üze­ri­ne odak­lan­mak ve kö­tü­den uzak dur­ma­ya ça­lış­mak de­mek de­ğil­dir. Mü­kem­mel in­san ol­mak için doğ­ru ve iyi ola­na odak­lan­mak ve bun­la­rın pe­şin­den git­mek ge­reki­yor. Sa­de­ce kö­tü­lük­le­re ha­yır de­mek, in­sa­nı ah­lâk­lı ve ka­rak­ter­li yap­maz.

Ben­zet­me ya­pa­cak olursak; mü­kem­mel bir bah­çe mey­da­na ge­tir­mek, sa­de­ce bah­çe­de­ki ya­bancı ot­la­rın te­miz­len­me­siy­le müm­kün ol­maz. Gü­zel çi­çek­le­rin di­ki­lip ye­tiş­ti­ril­me­si­ne de ça­lış­mak lâ­zımdır. Ya­ba­nî ot­la­rı te­miz­le­mek, çi­çek ye­tiş­tir­me­ye yar­dım­cı bir iş­tir, çi­çek ye­tiş­tir­mek ise apay­rı bir iş­tir. Kö­tü­lük­le­re en­gel ol­ma­nın yo­lu, kö­tü­lük­le­re ha­yır de­mek­ten zi­ya­de, iyi­lik­le­ri ha­ya­tı­mız­da ço­ğal­ta­rak kö­tü­lük­le­re yer bı­rak­ma­mak­tır.

Her in­sa­nın iç dün­ya­sın­da bir ka­rak­ter bah­çe­si var­dır. Bu bah­çe­de ye­tiş­tiri­len şey­ler, in­sa­nın tu­tum ve davra­nış­la­rın­da gö­rün­tü­ye çı­kar. Eğer biz­ler ken­di bah­çe­mi­ze, mi­za­cı­mı­za ve ki­şi­lik ban­dı­mı­za uy­gun gü­zel huy­la­rı, alış­kan­lık­la­rı ek­mezsek iyi in­san ol­ma­mız ol­duk­ça zordur. Ki­şi­lik bant­la­rı ve­ya mi­zaç özel­lik­le­ri­miz, çe­şit­li top­rak çe­şitle­ri­ne ben­zer­ken, ka­rak­ter özel­likle­ri­miz de, o top­rak­ta ye­ti­şen çi­çekle­re ben­zer. İn­san­lar dü­şün­ce ve ener­ji­le­ri­ni, çi­çek ek­me­ye ve bunla­rı ye­tiş­tir­me­ye odak­lar­sa, o za­man et­raf­ta ka­rak­ter­li in­san­lar ço­ğa­la­cak­tır. Biz­ler, bu ka­rak­ter eği­ti­mi­ni al­mış şah­si­yet­li, onur­lu ve ka­rakter­li in­san­lar ye­tiş­tir­di­ği­miz­de, tekrar se­si ve so­lu­ğu du­yu­lan ve millet­le­ra­ra­sı plat­form­lar­da sö­zü dinle­nen ulus­lar ara­sı­na gi­re­ce­ğiz.

Hoşça kalın…

Bu yazı toplam 604 defa okunmuştur.
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim