• BIST 79.933
 • Altın 125,211
 • Dolar 3,0841
 • Euro 3,3545
 • Ankara 4 °C
 • İstanbul 14 °C
 • İzmir 17 °C

Unutma! Özgürlüğün Yüreğinin Attığı Yerde

Ahmet Arif Günay

Biz­ler da­ima be­te­rin be­te­ri var di­ye dü­şün­meli­yiz. Böy­le dü­şün­mek­le üzün­tü­le­ri­mi­zi da­ha da­ya­na­bi­le­ce­ği­miz bo­yut­la­ra in­di­re­bi­li­riz. Ger­çek­çi olun; gö­re­cek­si­niz ­ki ru­hu­mu­za verdi­ği­miz za­rar­dan, dert­ten, üzün­tü­den bir neb­ze de ol­sa kur­tul­du­ğu­nu­zu, his­se­de­cek­si­niz. Dert­le­ri­ni bü­yük gö­rür­sen bü­yür, kü­çül­tür­sen kü­çü­lür; çün­kü biz­ler ola­nı de­ğil hep gör­mek is­tedi­ği­mi­zi gör­mü­şüz­dür. İnanç­la bak­tı­ğın her şey is­ter­sen sa­na dost olur; eli­ni yü­re­ği­nin üs­tü­ne koy göz­le­ri­ni ka­pat ve Al­la­ha ya­kın ol, gö­re­cek ve hisse­de­cek­sin ki ay­dın­lık sa­na çok ya­kın­dır. Biz­le­ri çev­re­le­yen du­var­lar, yap­tı­ğı­mız yan­lış­lar­la et­ra­fı­mı­za ken­di el­le­ri­miz­le ör­dü­ğü­müz du­var­lar­dır. İyi­lik, iyi­li­ği ça­ğı­rır, kö­tü­lük ise kö­tü­lü­ğü. Kö­tü­lük­le­rin ve­ba­li­ni öde­me­miz ge­re­ki­yor­sa; ör­dü­ğü­müz du­var­la­ra bak­tı­ğı­mız­da çi­çek­le­ri, kuş­la­rı ve sev­gi­yi gör­mek de yi­ne bi­ze dü­şü­yor.

Her­ şe­yi yü­re­ği­miz­le ek­tik, biç­me­si­ni ­de bil­me­li­yiz. Dün­ya­da hiç bir şey kay­bol­maz; ger­çek­le­rin var olup, yok ola­ma­ya­ca­ğı gi­bi... Sen ­de bu kü­çü­cük dün­ya­da mut­lu­lu­ğu­nu, sevgi­ni ço­ğalt. Bu sa­na ve­ril­miş en gü­zel fır­sat­tır. Za­ma­nın­da sa­na su­nul­muş gü­zel­lik­le­ri de­ğer­lendi­re­me­di­ği­nin fır­sa­tı­dır. Ko­lay ka­za­nı­lan mut­lu­luk­la­rın ver­di­ği gö­nül hu­zu­ru ve se­vinç ça­buk ge­çer. Hiç ­kim­se biz­le­re da­ve­ti­ye yol­la­ma­dı, biz­ler ken­di kart­la­rı­mı­za ad­re­si­mi­zi el­le­ri­miz­le yaz­dık... O hal­de ge­ri­ye dö­nüp bak­ma; şim­di ger­çe­ğe dön ve uyan, rü­ya bit­ti, ye­ni­den bü­yü­ye­cek­sin, bu öğ­re­nim sü­re­cin­de de sa­na dü­şen “SA­BIR” ... Sev­giy­le bak ufa­cık gök­yü­zü­ne, kal­bi­nin üzeri­ne kap­lan­mış olan kir­le­ri, pas­la­rı at ar­tık. Kö­tü huy­lar in­sa­nı, in­san­lık­tan, dost­la­rın­dan, sev­gi­den ve da­ha önem­li­si ba­şa­rı­lı ol­mak­tan alı­ko­yar.  in­san­ca duy­gu­la­rı­nı ön plâ­na çı­kar­ma­ya ça­lış, vic­da­nı­nın taş­laş­ma­sı­na, mer­ha­me­ti­nin yok­sul­laş­ma­sı­na ken­di­ni mah­kûm et­me ye­ter ­ki. Ka­li­te­ni art­tır, çev­re­ne fay­da­lı ol. Hem iyi, hem kö­tü di­lek­ler dö­nüp yi­ne bi­zi bu­la­cak­tır. Ken­di zeh­ri­mi­zi üret­mek­ten vaz­ge­çe­lim ar­tık. Her baş­lan­gıç so­nu­nu ken­di için­de ha­zır­lar; biz ken­di so­nu­mu­zu ken­di­miz ha­zır­la­dık. Hiç­bir şey için geç kal­mış sa­yıl­ma­yız. “Akıl­lı in­san için her gün ye­ni bir ha­yat­tır.”

Ye­ni­den baş­la­ya­lım var­ mı­sı­nız! Baş­la­mak bi­tir­me­nin ya­rı­sı­dır der­ler, ama önem­li olan ni­yettir. Ha­di gü­ve­nip ina­nın ken­di­ni­ze; ne­fes alı­yo­ruz, sağ­lık­lı­yız, ha­ya­tı­mı­zı biz çir­kin­leş­tir­dik, gü­zelleş­tir­mek­ de bi­ze dü­şü­yor. Her dü­şün­dü­ğüm­de hu­zur bul­du­ğum bir söz var­dır: “Tan­rı, öğüt ver­mez, sus­kun­dur. İn­san­la­rın ken­di prob­lem­le­ri­ni ken­di­si­nin çö­ze­ce­ği­ne inanır.” Sen de; Sab­ret, umut et! Hu­zur içi­miz­de, mut­lu et, des­tek bul. Yü­re­ği­ni bin kı­rıl­mış gö­nü­le aç, ve­re­rek al, bö­lü­şe­rek ço­ğal ve unut­ma ­ki; “Tan­rı öz­gür­lü­ğü, in­san­lar tut­sak­lı­ğı ya­rat­mış­ tır.” 

Bu yazı toplam 202 defa okunmuştur.
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim