• BIST 115.450
 • Altın 167,004
 • Dolar 3,9399
 • Euro 4,8592
 • Ankara 15 °C
 • İstanbul 9 °C
 • İzmir 15 °C

TMO,18 ayrı bölgede,10 yıllık,1 milyon ton kapasiteli, lisanslı depo yaptırıp kiralayacak

Halim Utlu

Gelişmiş birçok ülkede uygulanan ve özel sektörün depoculuğa girmesinin önünü açmak,lisanslı depoculuğun ve buna bağlı olarak emtiaya dayalı sermaye piyasalarının gelişmesine de katkı sağlamak amacı ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ilk etapta; Güneydoğu Anadolu, Akdeniz,Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinin 18 ayrı

yerinde, özel sektör tarafından yapılacak toplam 1 milyon ton kapasiteli ve lisanslı depoculuk kriterlerine uygun çelik silo tesislerini, 10 yıl süreyle kiralamak üzere,teklif toplamak ve değerlendirmek suretiyle ilana çıktı.İhale,22.9.2016 tarihinde TMO'da yapılacak.

Emtiaya dayalı sermaye piyasalarını geliştirecek

Şimdilik 10 yıl süreli kiralama yöntemiyle yapılacak olan modern çelik silo tesisleri, gelişmiş birçok ülke örneğinde görüldüğü üzere, özel sektörün depoculuğa girmesinin önünü açacak, lisanslı depoculuğun ve buna bağlı olarak emtiaya dayalı sermaye piyasalarının gelişmesine de destek olacak.Bunun yanında,TMO'nun mevcut depolarının önemli bir bölümü şehirlerin gelişmesiyle birlikte şehir merkezlerinde kalması sebebiyle,ürün alımı ve satışı sırasında oluşan yoğun araç sirkülasyonu, şehir içi trafik akışını zorlaştırıyor, kaza riskini artırıyor,ürün boşaltma ve yükleme işlerinde oluşan toz, gürültü v.s. çevreye zarar veriyor. 

Toprak içi depolama,ürün ve değer kayıplarına neden oluyor
Ayrıca,TMO'nun ülke genelinde yeterli sayıda ve kapasitede deposunun olmaması nedeniyle, açık arazide toprak içi depolama yöntemiyle yapılan alımlarda, aşırı yağmur, sel ve afetlerin yanı sıra, fare, köstebek ve diğer zararlılardan kaynaklanan önemli ürün miktar ve değer kayıpları da oluşturuyor.

Gelişen tarım teknikleri ve buna bağlı hububat üretim miktarlarındaki artış da dikkate alındığında, ülke genelindeki depo açığının giderilmesi ve özel sektörün lisanslı depoculuğa girmesi, bu yöntemle teşvik edilmiş oluyor. 

Teklif, tarihinden itibaren 90 (doksan) gün geçerli

Özel sektöre ilk etapta depo yaptırılacak yerler,TMO tarafından kiralanmak üzere belirlendi ve "Uzun süreli hububat depoları kiralanması işi" başlığı altında da,teklif toplamak ve değerlendirmek suretiyle,22.9.2016 tarihinde ihale yapılacağı açıklandı.

Yerli ve yabancı tüm isteklilerin teklif verebileceği ihalede,tekliflerin geçerlilik süresi, teklif tarihinden itibaren en az 90 (doksan) gün olarak sınırlandı.

tmo,18-ayri-bolgede,10-yillik,1-milyon-ton-kapasiteli,lisansli-depo-yaptirip-kiralayacak.png

İLAN,TMO Genel Müdürlüğü tarafından uzun süreli hububat depoları kiralanması işi
"İsteklinin, teknik şartnamede belirtilen özelliklerde, ekli depo listesinde belirtilen yer, tip ve kapasitede; bedeli istekli tarafından karşılanarak inşa edeceği depo/depoların TMO tarafından kira sözleşmesi ile toplam 10 yıl süre ile kiralanması işidir. Söz konusu iş 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesi (e) bendine göre teklif toplamak ve değerlendirmek suretiyle yapılacak olup işe ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
 
1-İdarenin a) Adresi : TMO Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa Cad. No:18 06420 Bakanlıklar/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0.312-416 30 00 / 0.312-416 34 00 c) Elektronik posta adresi : teknikisler.db@tmo.gov.tr ç) İşe ilişkin dokümanların görülebileceği internet adresi : www.tmo.gov.tr 
 
2-Tekliflerin a) Sunulacağı Yer : TMO Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğü Milli Müdafaa Cad. No:18, Bakanlıklar/ANKARA b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati : 22.09.2016 / 10:30 
 
Uygulanacak kriterler
3 – Teklif verebilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi; 
 
1) Gerçek kişi olması halinde, teklif verme tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından teklif tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
 
Yetki belgesi ile noter tasdikli imza beyannamesi şart
c) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. 
 
d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
 
e) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.(teklif edilecek 10 yıllık toplam kira bedelinin %3’ünden az olmamak üzere) 
 
f) Vekaleten teklif verilmesi halinde, istekli adına katılan kişinin, teklif vermeye, pey sürmeye ilişkin teklifin verildiği yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli vekaletnamesi/yetki belgesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
 
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi. 

h) Kiralamaya ilişkin dokümanların satın alındığına dair belge. 

ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname. 
 
Banka referans mektubu,kira bedelinin % 5’inden az olmayacak
i) İsteklinin teklif edeceği 10 yıllık kira bedelinin % 5’inden az olmamak üzere bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu. Banka referans mektubunun son teklif verme tarihinden önceki üç ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekir. İş ortaklıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın istenen asgari tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken sunulabilir. 
 
j) Tek düzen muhasebe sistemine göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesi tarafından onaylanmış son teklif tarihinden önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ve bu bilançonun; 1) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması, 
 
2) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranın (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, 
 
Yabancı ülkede düzenlenen bilanço,yetkili merci tarafından onaylanacak
3) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik kriterleri olarak ön görülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar son iki veya son üç yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, sunulan belgelere göre son iki veya son üç yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
 
Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir. 
 
Yerli ve yabancı tüm istekliler teklif verebiliyor
k) İdari Şartnamenin 13 üncü maddesinde belirtilen hususları kapsayan taahhütname. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a), (b), (c), (ı), (j) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi ve (j) bendinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 
 
4- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, İdari Şartnamede belirtilen Teklif Değerlendirmesi sonucunda belirlenecektir. 
 
5- Yerli ve yabancı tüm istekliler teklif verebilir. 
 
6- Söz konusu işe ilişkin dokümanlar İdarenin adresinde görülebilir ve 250 TL (KDV dahil) karşılığında satın alınabilir. Teklif verecek olanların bu dokümanları satın almaları zorunludur. 
 
7- Teklif zarfları, son teklif verme tarih ve saatine kadar tekliflerin sunulacağı yere elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
 
8- Tekliflerin geçerlilik süresi, teklif tarihinden itibaren en az 90 (doksan) gün olmalıdır."
 
tmo,18-ayri-bolgede,10-yillik,1-milyon-ton-kapasiteli,lisansli-depo-yaptirip-kiralayacak.jpg
Bu yazı toplam 2981 defa okunmuştur.
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim